طلاق از سمت مرد

مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون مدني ( پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهريه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي ” تقسيم دارايي مرد و دادن نيمي از آن ها به زوجه ” ) در هر زمان براي طلاق اقدام نمايد.

بنابراين حق طلاق با مرد است و صحت آن احتياج به موافقت زن ندارد اگر زن راضي به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده ۱۱۳۳ ميتواند استفاده كند و با نظر مشاور رأي طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده ۱۱۳۳ قانون مدني حق طلاق را به مرد داده است ولي ميتواند شرايطي كه قبلاً در عقدنامه تعيين شده در صورت عدم ايفاء به آن شرايط توسط زن از اركان اثبات ادعا براي طلاق باشد.

دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي بايد به دليل ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه نظر داوران را بررسي ميكند و بعد از اينكه آن را بررسي كرد راي را صادر ميكند و اگر نظر داوران را نپذيرد با گفتن دليل آن را رد ميكند.

رأيي كه دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر مي كند گواهي عدم امكان سازش نام دارد و زوج متقاضي طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا براي اجراي راي دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمي طلاق مراجعه كند در غير اين صورت راي صادره از درجه اعتبار ساقط مي شود.

طلاق از طرف مرد به صورت غيابي

طلاق از طرف مرد به صورت غيابي همان تشريفات را لازم دارد و بايد ثابت كند كه زن به هيچ وجه آدرس وي شناسائي نشده و با روزنامه محلي يا كثيرالانتشار آگهي داده شود و سپس رأي غيابي با حق واخواهي و تجديد نظر در مهلت قانوني براي زن وجود دارد.

انجام و پيگيري طلاق از سمت مرد توسط وكيل چه مزايايي دارد؟
 • زمان طلاق حدود ۵ ماه خواهد بود
 • نيازي به حضور مرد نيست
 • نحوه پرداخت حقوق زن را مي توان به وكيل واگذار كرد.
 • در زمان اجراي صيغه طلاق نيز ننيازي به زن نخواهد بود

چنانچه طلاق از طرف مرد باشد بايد تكليف موارد ذيل مشخص نمايد:

 • تعيين و تكليف مهريه در طلاق از طرف مرد
 • نفقه در طلاق از طرف مرد بايد پرداخت شود
 • تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد
 • شرط تنصيف دارايي اجرا خواهد شد
 • حضانت فرزند مطابق قانون است
 • مراحل ثبت طلاق از سمت مرد
 • تكميل و تحويل مدارك به وكيل متخصص خانواده
 • مراجعه وكيل به دادگاه (در جلسات دادگاه مشخص مي شود كه مرد چه مقدار بايد بابت مهريه، اجرت المثل و نفقه زن پرداخت نمايد).
 • حضور در جلسات داوري (در اين مرحله نيز نياز به حضور مرد نمي باشد).
 • تقاضاي قسط بندي مهريه، نفقه و اجرت المثل (مرد به صورت قسطي اين حق و حقوق را پرداخت مي كند).
 • در اين مرحله صيغه طلاق جاري مي شود (صرفا با حضور وكيل مرد) در شناسنامه ثبت مي شود و مدارك تحويل مرد مي شود.

تاثير عدم پرداخت مهريه در روند طلاق از سمت مرد

اگر مرد مهريه را پرداخت نكرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن راي صادر نشده باشد، در حكم طلاق دادگاه پرداخت مهريه نيز ذكر مي شود كه ثبت طلاق موكل به پرداخت حقوق مالي زوجه از جمله مهريه است. حال اگر مهريه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالي زوج از سوي زوجه است.

اگر مهريه عند المطالبه باشد و قبلا از سوي دادگاه تقسيط نشده باشد مرد مي تواند پس از قطعيت حكم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعي مهريه مندرج در دادنامه طلاق (گواهي عدم امكان سازش) را تقديم دادگاه صادر كننده راي كند. دادگاه بعد از تشكيل جلسه و دعوت از طرفين و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصميم گيري مي كند.

 

شرايط پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حكم طلاق از طرف مرد كه معمولاً ۱۰۰ روز است به عهده مرد است مگر توافق ديگري بين زوجين حاصل شده باشد يا برحسب مورد زوجه باكره باشد و يا موارد ديگري كه مستحق نفقه نباشد.

اجرت المثل ايام زوجيت از ناحيه مرد چنين محاسبه ميشود كه از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگي مشترك مشخص ميشود و هر ساله طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري برحسب ميزان دارائي زوج- وضعيت زوجه- تعداد فرزندان و سبك زندگي زوجين و از تاريخ عقد تا طلاق تعيين ميشود.

شرط تصنيف دارايي چيست؟

مطابق بند الف از شرايط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه، زوجه شرط مي نمايد هرگاه طلاق بنا بر درخواست زوجه نباشد يعني طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتاري نبوده زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشوئي با او بدست آورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. منبع: طلاق از سمت مرد

نوشته شده توسط نيما | ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۲:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |